skip to Main Content

DAMACOM –  SOUHLAS O POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s poskytováním našich produktů a služeb nakládáme s některými vašimi osobními údaji.
Dle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), sdělujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Níže uvádíme informace, na které máte právo dle čl. 15 GDPR:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům osobní údaje využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.
 1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

  1.1. DAMACOM sdružení Martin Šenk & David Eberhard IČO: 68035675, vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. Proto jsme povinni sdělit vám řadu informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Pokud však budete mít přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji (viz čl. 7), obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Martin Šenk, damacom@damacom.cz.

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • korespondenční adresa
 • IČO, DIČ
 • emailová adresa
 • telefonní kontakt
 1. Zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

  3.1 Účel/Účely zpracování: Osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení objednávky či nezávazné poptávky zákazníka.

Kategorie dotčených osobních údajů: Jméno a příjmení, telefonní kontakt – nutné k identifikaci a popřípadě k další obchodní komunikaci.

Adresa – je nutná pro vystavení dokladu a pouze v případě realizace poptávky.

Email – na email dorazí shrnutí objednávky a zároveň i potvrzení, jakmile bude objednávka vyřízena. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním objednávky nebo pro další komunikaci se zákazníkem.


3.2. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

3.2.1 Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

3.2.2 Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem plnění našich zákonných povinností, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

3.3. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

3.3.1 Na vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytli, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí tlačítka v zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím administračního rozhraní vašeho uživatelského účtu, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte také již při první registraci.


3.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

3.4.1 Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím tištěného formuláře nebo formuláře umístěného na webových stránkách společnosti DAMACOM s.r.o.

3.4.2 Účelem zpracování je možnost informovat vás o novinkách ze světa DAMACOM Office a našich nových akcích nebo službách elektronickou cestou nebo telefonicky.

3.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek provozovaných společností DAMACOM s.r.o.

3.5.1 Webové stránky DAMACOM a online služby s nimi spojené mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

3.5.2 Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem.

3.5.3 Cookies využíváme za účelem úspory vašeho času. Soubor cookie si uloží vaše preference při procházení webu nebo v případě, že si přizpůsobíte webovou stránku svým individuálním potřebám. Při následujících návštěvách je webu připomene a nabídne vám tak prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí; mohou se načíst i dříve zadané informace, např. automaticky předvyplnit přihlašovací údaje. To vše vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webu atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro náš web nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

3.5.4 Tyto údaje využíváme dále také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají.


3.5.5
Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi: (i) datum a čas vašeho vstupu na naše stránky; (ii) kolik a jaké stránky jste navštívili a kolik jste na nich strávili času; (iii) název vaší internetové domény a IP adresa, která vám umožní vstoupit na naše internetové stránky; (iv) internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém vašeho počítače; (v) internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na web. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu.

3.5.6 DAMACOM na webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webů DAMACOM.

 1. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

4.2. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

4.3. Doba uložení osobních údajů, které zpracováváme s vaším souhlasem, je uvedena přímo v textu žádosti o vyjádření souhlasu, se kterou vás vždy předem seznámíme.

 1. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

5.1. Nevyplývá-li z dále uvedeného jinak, nikomu vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňujeme, neužíváme ani služeb externích zpracovatelů vašich osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu.

5.2. Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím poptávkových nebo referenčních formulářů umístěných na našich webových stránkách jsou ukládány a zabezpečeny dle nařízení.

5.3. Jste-li uživatelem aplikace JABLOTRON, jsou data a osobní údaje vložená vámi prostřednictvím aplikace JABLOTRON ukládány v hostingovém centru provozovaném třetí osobou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování. 

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí

  6.1. Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.
 2. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje

  7.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

7.2. Právo na přístup k osobním údajům

7.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás jako tzv. subjektu údajů. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

7.2.2 Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně užívá. Za účelem ověření totožnosti osoby požadující přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních uvedených v čl. 8.1.2 a 8.1.3 tohoto dokumentu.

7.3. Právo na opravu osobních údajů

7.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

7.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

7.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány
 • odvolal/odvolala jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem),
 • vznesl/vznesla jste námitky proti zpracování dle čl. 7.6 a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

7.4.2 My jsme následně povinni osobní údaje, které se vás týkají, skutečně vymazat, existují však výjimky stanovené právními předpisy. Pokud se taková výjimka vztahuje i na vaši žádost o výmaz osobních údajů, sdělíme vám to způsobem uvedeným v čl. 8.3.

 

7.5. Právo na omezení zpracování


7.5.1
Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů (ovšem v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu dle čl. 7.3),
 • je zpracování osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů,
 • pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),
 • vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.


7.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

7.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací (viz čl. 3.3), přímým marketingem (viz čl. 3.4).

7.6.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sděleních a my vám je nadále zasílat nebudeme.

7.7. Právo na přenositelnost osobních údajů

7.7.1 Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

7.7.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

7.8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

7.8.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

7.9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

7.9.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

 1. Jak můžete uplatnit svá práva uvedená v článku 7

  8.1. Jak právo uplatnit

8.1.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adrese uvedené v čl. 1.1.

8.1.2 Upozorňujeme na to, že za účelem ověření vaší totožnosti budeme brát zřetel pouze na žádost, kterou jste:

a) odeslali doporučeným dopisem nebo
b) odeslali z emailové adresy

8.1.3 Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které nám byly doručeny jiným způsobem. Práva dle čl. 7 nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

8.2. Obsah žádosti či námitky

8.2.1 Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte svoji totožnost.

8.3. Informace o vyřízení žádostí či námitek a přijatých opatřeních

8.3.1 Na vaše žádosti, námitky a jiná podání dle čl. 7 budeme reagovat co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli.

8.3.2 Pokud vaší žádosti nebo námitce nevyhovíme, musíme uvést důvod. Pokud s námi přesto nebudete souhlasit, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu i na způsob, jakým jsme vaši žádost či námitku vyřídili. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 7.9.1.

8.4. Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

8.4.1 Jsme povinni sdělit vám informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

8.4.2 Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde o zjevně žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.

 

 

Back To Top